Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 17 Êphêsô 4:11–15 “Chính Ngài đã ban cho…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 16 Công vụ 2:1–8 “Đến ngày lễ Ngũ…

Kính lạy Đức Chúa Trời, nơi ẩn náu của chúng con, xin bao phủ chúng…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 15 Công vụ 10:24–33, 44–46 “Ngày sau đó,…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 14 Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 13 Galati 5:22–24 “Nhưng trái của Thánh Linh…