Đời Sống trong Thánh Linh, bài 22 Dân Số Ký 12:5–8 Bất cứ người nào thật lòng tin Chúa và có mối tương giao với Ngài đều mong mỏi được…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 21 Giăng 15:1–10 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 20 Côlôse 2:12–15 “Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền…

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 19 Giacơ 4:4–10 “Nầy những kẻ ngoại tình kia! Anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa…

Page 1 of 2691 2 3 269