Hướng Đi Mới, bài 16 Mác 9:43–48 “Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn…

Hướng Đi Mới, bài 15 Thi Thiên 16:7–11 “Con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va là Đấng khuyên bảo con; ngay cả ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con….

Hướng Đi Mới, bài 14 Giacơ 2:14–22 “Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không?…

Hướng Đi Mới, bài 13 Hêbơrơ 11:1–3, 6 “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem…

Page 1 of 2741 2 3 274