Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 17 Êphêsô 4:11–15 “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 16 Công vụ 2:1–8 “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng động từ…

Kính lạy Đức Chúa Trời, nơi ẩn náu của chúng con, xin bao phủ chúng con bằng huyết của Đức Chúa Jesus, để kẻ thù không thể xâm nhập tư…

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 15 Công vụ 10:24–33, 44–46 “Ngày sau đó, họ đến Caesarea. Cornelius cùng với bà con và các bạn thân họp lại tại…

Page 1 of 2631 2 3 263